Gegevenslek

Intrum is verantwoordelijk voor een passende en voldoende beveiliging van de persoonsgegevens die wij verwerken. We moeten elke inbreuk in verband met persoonsgegevens melden aan de toezichthoudende autoriteit, tenzij deze inbreuk waarschijnlijk niet resulteert in een risico voor de rechten en vrijheden van individuen.

Wat is een datalek?
Er is sprake van een datalek als er onbedoeld persoonsgegevens zijn vernietigd, kwijtgeraakt, veranderd of verstrekt. Ook is sprake van een datalek als er ‘ongeoorloofde toegang is geweest tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens’ (denk aan onbedoelde inzage door iemand die daartoe niet gemachtigd was). Daarbij maakt het niet uit of dit per ongeluk of expres is gebeurd.

Wanneer melden wij een datalek

Intrum is verantwoordelijk voor passende en voldoende beveiliging van de persoonsgegevens die wij verwerken. Vindt er toch een datalek  plaats dan melden wij dit  aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het datalek  geen ernstige en ongunstige gevolgen heeft voor de betrokkene..

Als het datalek mogelijk een groot risico oplevert voor de rechten en vrijheden van personen, zal Intrum de betrokkenen hierover informeren.

U kunt ook zelf een datalek melden

Bent u op de hoogte van een mogelijk datalek? Informeer ons dan direct met behulp van het formulier datalek, zodat wij dit kunnen onderzoeken.

Let op: Maandag 2 december 2018 hebben wij tussen 15:00 en 17:00 een technische storing ervaren. Indien u in deze periode een datalek heeft gemeld, hebben wij uw bericht helaas niet ontvangen.

Datalek

Volledig adres
– probeer zo volledig en gedetailleerd mogelijk te omschrijven.
- zullen worden genomen om de inbreuk te beperken en tot een minimum te beperken.
Is er nog andere informatie over het datalek die we moeten kennen?