Studiedag over de uitdagingen bij gerechtelijke incasso 

Heeft u bij gerechtelijke incasso zicht op het proces, grip op de kosten en inzage in de KPI’s? Heeft u vanuit een risk en compliance perspectief ook voldoende inzicht in geldstromen en de balans tussen kosten en opbrengsten? Kom naar de Intrum Studiedag op 27 juni 2023 in Woerden en vindt samen met ons oplossingen voor diverse vraagstukken. Schrijf u hier in.

Wij beschermen uw gegevens

We willen dat u zich vertrouwd voelt bij het gebruiken van onze oplossingen en diensten. Hier leest u hoe we omgaan met persoonlijke informatie.

Privacy beleid

Versie 2.0, van toepassing vanaf 1 oktober 2022

Introductie

Wij respecteren de persoonlijke levenssfeer van alle betrokkenen met wie wij contact hebben, zonder dat het iets uitmaakt of wij de persoonsgegevens zelf of in opdracht van een andere partij verwerken. Wij vinden het belangrijk dat iedereen inzicht heeft in de persoonsgegevens die wij van hem of haar verwerken, waarom wij dat doen en wat zijn of haar rechten zijn. Wij raden u dan ook zeker aan om dit privacybeleid goed door te lezen. U vindt hier meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Intrum.

In ons privacybeleid leggen wij uit hoe wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer wij de verwerkingsverantwoordelijke zijn, bijvoorbeeld bij incassowerkzaamheden of als wij een vordering hebben gekocht. Bij bepaalde diensten die wij verlenen treden wij alleen op als verwerker en verwerken wij uw persoonsgegevens alleen volgens de aanwijzingen van onze opdrachtgever. Dit gebeurt bijvoorbeeld als wij de facturering of het debiteurenbeheer uit naam van een opdrachtgever uitvoeren. Voor informatie over de wijze waarop uw persoonsgegevens in verband met deze diensten verwerkt worden, kunt u contact opnemen met uw contractspartij.  

Wij kunnen uw persoonsgegevens in verschillende situaties op verschillende manieren verwerken. Dit verschilt bijvoorbeeld als u onze opdrachtgever, klant, leverancier of sollicitant bent. Wij kunnen ook persoonsgegevens verwerken van bezoekers op onze website of kantoor. Hoe dan ook, wij zullen uw persoonsgegevens nooit in strijd met de geldende privacywet- en regelgeving verkopen, exploiteren of gebruiken.

Intrum is een internationaal bedrijf met een groot aantal vestigingen in diverse landen. Het Intrum-kantoor dat uw persoonsgegevens verwerkt, is verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens (de verwerkingsverantwoordelijke). Op deze website vindt u informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Intrum Nederland.

Indien u klant bent, vindt u hier meer informatie over onze gegevensverwerking.

Indien u sollicitant bent, vindt u hier meer informatie over onze gegevensverwerking.

Indien u een huidige of potentiële opdrachtgever of leverancier bent of anderszins met ons contact heeft waarbij wij toegang tot uw persoonsgegevens verkrijgen, vindt u hier onder meer informatie over onze gegevensverwerking.

Als u een inbreuk op uw persoonsgegevens wilt melden of een verzoek wilt indienen in verband met uw rechten als betrokkene, klik dan op dpo.nl@intrum.com

Waarom hebben wij toegang tot uw gegevens en waarom verwerken wij die?

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de overeenkomst die wij met u of met de door u vertegenwoordigde onderneming te kunnen aangaan en uitvoeren. Wij kunnen ook persoonsgegevens verwerken van bezoekers aan onze website(s) of fysieke locaties, afhankelijk van de wijze waarop u met ons in contact wenst te treden. Wellicht heeft u interesse in cursussen of evenementen die wij aanbieden of informatie die wij leveren. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer daar een juridische grondslag voor is. Dit houdt in dat de verwerking noodzakelijk moet zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u of de door u vertegenwoordigde onderneming partij is, of om op uw verzoek vóór het aangaan van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Wij hebben tevens een gerechtvaardigd belang om uw gegevens te verwerken voor het vormen en beheren van klant- en zakelijke relaties, voor marketingdoeleinden en om de veiligheid van de medewerkers en bezittingen van Intrum te waarborgen. In overeenstemming met onze gerechtvaardigde belangen, kunnen we uw gegevens ook gebruiken om u informatie te verstrekken over onze services, prospects, analyses, evenementen, trainingen die waarschijnlijk in uw belang zijn of om de nodige of gewenste taken uit te voeren die worden verwacht door de zakelijke relatie die u vertegenwoordigt. We kunnen uw gegevens ook verwerken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen volgens de anti-witwas wetgeving

Op grond van onze gerechtvaardigde belangen kunnen wij uw gegevens ook gebruiken om informatie aan u te verstrekken over onze diensten, mogelijkheden, analyses, evenementen, trainingen die wellicht voor u van belang zijn, of om benodigde of gewenste taken uit te voeren conform de verwachtingen van de zakenrelatie die u vertegenwoordigt.

Uw gegevens worden veilig bewaard overeenkomstig de wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken jullie van mij en waarom?

Wij registreren de gegevens die noodzakelijk zijn voor het beheer van de contractuele relatie of klantrelatie. Uw naam, functie en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mail, hebben wij nodig om contact met u te kunnen opnemen en voor een veilige, juiste identificatie.

Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld op grond van de anti-witwasregelgeving, hebben wij in sommige gevallen ook uw paspoort of een vergelijkbaar legitimatiebewijs en andere informatie nodig.

Ten behoeve van de veiligheid van onze medewerkers en ter bescherming van uw persoonsgegevens maken wij op diverse locaties gebruik van beveiligingscamera’s en verzoeken wij u vriendelijk om bij binnenkomst uw naam en telefoonnummer op te geven. De opnames worden na korte tijd verwijderd, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om deze langer te bewaren.

Wij zijn wettelijk verplicht om de bevoegde instanties inzage in uw persoonsgegevens te verstrekken tijdens inspecties en ook om fraude, witwassen en andere strafbare feiten te voorkomen, te signaleren en te bewijzen.

Afhankelijk van de aard van de opdracht en het betreffende land kunnen wij een screeningbureau inschakelen om te bepalen of er sprake is van omstandigheden op grond waarvan u of de door u vertegenwoordigde onderneming van de opdracht moet worden uitgesloten.

Tenzij wij anders met u zijn overeengekomen of dit noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering, registreren wij geen bijzondere categorieën persoonsgegevens (vaak ook wel genoemd ‘gevoelige persoonsgegevens’: gegevens die informatie verschaffen over ras, etnische afkomst, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging, lidmaatschap van een vakbond of gegevens over gezondheid en seksueel gedrag).

Wisselen jullie mijn persoonsgegevens uit met anderen?

Wij kunnen uw persoonsgegevens uitwisselen met door ons ingeschakelde derden die onze dienstverlening ondersteunen en/of een deel daarvan uitvoeren, zoals print- en maildiensten en juristen. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens uitwisselen met overheidsinstanties en met onze opdrachtgevers wanneer u een leverancier vertegenwoordigt die onderdeel vormt van onze dienstverlening aan die opdrachtgevers.

Onze medewerkers hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Die toegang wordt echter alleen verleend indien dit noodzakelijk is voor de beschreven doeleinden en alleen wanneer de medewerker gebonden is aan een geheimhoudingsplicht.

Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven naar een ander land?

Omdat wij onderdeel zijn van de Intrum-groep kunnen wij uw gegevens doorgeven naar een ander land. In dat geval zorgen wij ervoor dat er passende waarborgen worden geboden overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU. Over het algemeen worden uw persoonsgegevens niet doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Ook schakelen wij derden in voor de opslag van uw gegevens. Zij kunnen toegang tot uw gegevens hebben en ook buiten de EER zijn gevestigd, waaronder mede begrepen de Verenigde Staten. Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan landen buiten de EER wanneer wij de veiligheid en bescherming daarvan kunnen garanderen. Dit betekent dat wij ervoor zorgen dat de ontvanger ten behoeve van een rechtmatige doorgifte de Europese standaardcontractbepalingen hanteert of dat het betreffende land een passend niveau van gegevensbescherming biedt in de zin van de AVG.

Hoe lang bewaren jullie mijn persoonsgegevens?

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor het rechtmatige doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen en zo lang wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de bewaring van uw gegevens, bijvoorbeeld totdat onze overeenkomst is beëindigd en/of de verjaringstermijn is verstreken, zodat wij verweer kunnen voeren tegen eventuele vorderingen. Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens enige tijd te bewaren ter voorkoming/ signalering van fraude, signalering van witwasactiviteiten en het vergaren van bewijs ter zake, alsmede ten behoeve van financiële audits.

Wanneer de back-up conform ons back-up beleid verwijderd wordt, worden uw gegevens volledig door ons verwijderd.

Krijg ik te maken met geautomatiseerde besluitvorming?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet ten behoeve van een geautomatiseerde besluitvorming.

Welke rechten heb ik?

Het is belangrijk dat u begrijpt dat het uw persoonsgegevens zijn die wij verwerken en dat wij graag willen dat u zich daar geen zorgen over hoeft te maken. Wij wijzen u graag op de rechten die u kunt uitoefenen ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw rechten

Wat houdt dit in?

Recht van inzage

U kunt informatie opvragen over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, zoals:

 • Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • Welke categorieën persoonsgegevens wij verwerken;
 • Met wie wij uw persoonsgegevens uitwisselen;
 • Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren en op basis van welke criteria deze bewaartermijn tot stand komt;
 • Welke rechten u heeft;
 • Waar wij uw persoonsgegevens vandaan hebben (als wij die niet van u hebben ontvangen);
 • Of er bij de verwerking sprake is van geautomatiseerde besluitvorming (ook wel profilering genoemd);
 • Hoe wij de bescherming van uw persoonsgegevens garanderen op het moment dat de gegevens zijn doorgegeven aan een land buiten de EER.

Deze informatie vindt u allemaal in dit privacybeleid.

U kunt ook een kopie opvragen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Voor extra kopieën brengen wij echter kosten in rekening.

Recht op rectificatie

Het is van belang dat wij over de juiste gegevens van u beschikken. U wordt dan ook dringend verzocht om wijzigingen in uw persoonsgegevens aan ons door te geven, bijvoorbeeld een naamsverandering of wanneer u verhuisd bent.

Recht op verwijdering

Wanneer wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken. bijvoorbeeld indien we uw persoonsgegevens langer bewaren dan noodzakelijk is of zonder reden, kunt u ons vragen om verwijdering van deze gegevens

Recht op beperking van de verwerking

Vanaf het moment dat u ons gevraagd heeft om uw persoonsgegevens aan te passen of tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt, heeft u recht op beperking van de verwerking totdat wij de zaak hebben onderzocht of bevestigd hebben dat uw gegevens juist zijn (of conform uw aanwijzing zijn aangepast). Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens (met uitzondering van de opslag daarvan) alleen mogen verwerken met uw toestemming of in verband met een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een ander of om gewichtige redenen van algemeen belang.

U kunt ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer die verwerking onrechtmatig is maar u niet wilt dat wij uw gegevens wissen.

Recht van bezwaar

Indien u vindt dat wij niet het recht hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u tegen de verwerking bezwaar maken. In dat geval mogen wij alleen met de verwerking doorgaan wanneer wij dwingende gerechtvaardigde gronden kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. Wij mogen uw persoonsgegevens echter altijd verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering. U heeft tevens te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing activiteiten.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U kunt ons vragen om de persoonsgegevens die u ter verwerking aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare, leesbare vorm terug te ontvangen, wanneer die verwerking op toestemming of op een overeenkomst berust. U heeft ook het recht om te verlangen dat deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden overgedragen.

Intrekken van toestemming

Intrum baseert haar gegevensverwerking niet op toestemming. Aangezien bepaalde verwerkingen echter op toestemming dienen te berusten, heeft u het recht om deze toestemming in te trekken en zullen wij de verwerkingen die op deze juridische grondslag zijn gebaseerd, stopzetten. 

Wij stellen derden met wie wij uw persoonsgegevens hebben uitgewisseld van uw verzoek(en) op de hoogte.

Hoe kan ik deze rechten uitoefenen en hoe kan ik een klacht indienen over het gebruik van mijn gegevens?

Indien u een klacht wilt indienen over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, ook in verband met de hiervoor opgesomde rechten, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensverwerking (Data Protection Officer). Wij zullen uw klacht dan onderzoeken.

Uw klacht of verzoek kunt u indienen bij : dpo.nl@intrum.com

Bent u niet tevreden met onze reactie of vindt u dat wij uw gegevens op onaanvaardbare of onrechtmatige wijze verwerken, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor informatie over de Autoriteit Persoonsgegevens en de te volgen klachtenprocedure: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Mocht u verdere vragen hebben over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, neemt u dan contact met ons op via: dpo.nl@intrum.com.

 

Uw privacyrechten

Mocht u informatie over uw privacy bij ons op willen vragen, wijzigen of laten verwijderen, dan kunt u een aanvraag indienen via het formulier op deze pagina.

 

 

Gegevenslek

Wanneer een inbreuk op de persoonlijke gegevens naar verwachting een groot risico oplevert voor de rechten en vrijheden van personen, zijn we verplicht ook de betrokkene (wiens gegevens het betreft) zonder onnodige vertraging hierover te informeren. Om ons te helpen deze belangrijke verplichtingen na te leven, verzoeken wij u ons via dit formulier op de hoogte te stellen van mogelijke inbreuken op uw gegevens.

 

Intrum Nederland B.V., gebruikt cookies op deze website (www.intrum.nl).

Cookies zijn kleine (tekst) bestanden die een webserver, bij een bezoek aan een website op uw computer of ander elektronisch apparaat plaatst. Er zijn verschillende soorten cookies. Wij kunnen cookies plaatsen, zodat u gebruik kunt maken van onze website en de daarop geboden functionaliteiten. Deze cookies zijn strikt noodzakelijk als u van onze website of een bepaalde functionaliteit gebruik wenst te maken (essentiële cookies). Ook kunnen we cookies gebruiken om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te bevorderen (performance cookies). Tot slot kunnen we cookies toepassen om het gebruik van onze website, producten, diensten en onze marketingstrategieën te verbeteren (analytische cookies). 

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, plaatsen wij alleen performance en analytische cookies met u voorafgaande toestemming. U kunt uw toestemming geven door de toestemmingsbutton aan te klikken, die u initieel bij het bezoek aan onze website wordt getoond in de ‘Mededeling Gebruik Cookies’. Deze Mededeling kan af en toe opnieuw worden getoond, bijvoorbeeld als een specifieke cookie wordt afgewezen of verwijderd. Zie hierover ook de informatie onder ‘Cookie Settings’.

U kunt cookies blokkeren of verwijderen via uw browserinstellingen. Let wel, dat als u cookies via uw browser blokkeert of verwijdert, dit ook de essentiële en performance cookies raakt. Daardoor is het mogelijk dat u onze website of onderdelen daarvan niet meer kunt bezoeken. Ook kan dit de gebruiksvriendelijkheid van onze website aantasten. De ‘Mededeling Gebruik Cookies’ blijft bijvoorbeeld verschijnen en de toepasselijke taal moet steeds gekozen worden. U kunt uw browserinstellingen ook zodanig instellen dat u gewaarschuwd wordt zodra er cookies worden geplaatst. Voor een algemene uitleg over het blokkeren of verwijderen van cookies verwijzen wij u naar het stappenplan op de website van de Consumentenbond, klik hier.

Cookie Domain Informatie

Google Analytics

 • Utma 2 jaar
 • Utmb 30 minuten
 • utmc browser sessies
 • utmz 6 maanden
 • ga 2 jaar
 • gat 10 minuten
www.google.com Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen hoe bezoekers onze website gebruiken. Hierdoor zijn we in staat om onze website, producten, diensten en marketing strategieën te verbeteren.
 ASP.NET_SessionId  www.intrum.com/nl  Deze cookie wordt geplaatst op het moment dat de website wordt bezocht. De website is niet toegankelijk zonder deze cookie. Deze cookie wordt verwijderd op het moment dat u uw browser afsluit.
 Cookies accepteren  www.intrum.com/nl  Deze cookie wordt geplaatst wanneer de websitebezoeker op de button ‘Ik accepteer cookies’ heeft geklikt. Bij het volgende bezoek aan de website wordt deze pop-up niet meer getoond. De cookie wordt na een jaar verwijderd.
 Popup  www.intrum.com/nl Deze cookie wordt geplaatst wanneer de bezoeker de "contact"pop-up verbergt en verbergt deze pop-up ook bij het volgende bezoek. Deze cookie wordt na een jaar verwijderd.
 HideLoginHelp  www.intrum.com/nl Deze cookie wordt geplaatst wanneer de bezoeker de login in the website header verbergt en verbergt deze ook bij het volgende bezeoek. Deze cookie wordt na een jaar verwijderd.
 IWD_LANG  www.intrum.com/nl Slaat de taal voorkeur van de bezoeker op. Deze cookie wordt na vier jaar verwijderd.
 Alert-closed-(id)  www.intrum.com/nl Deze cookie wordt geplaatst als de bezoeker een 'waarschuwingsbericht' weg klikt en verbergt dit bericht bij het volgende bezoek. Het ID nummer is uniek for ieder waarschuwingsbericht. Deze cookie wordt na een jaar verwijderd.
NETSC  www.intrum.com/nl Deze cookie wordt gebruikt voor 'persistency checks' op de 'load balancers' voor de web servers. Deze cookie verloopt na 10 minuten.
 EPi:NumberOfVisits  www.intrum.com/nl This cookie is used to provide personalized content depending on your number of visits and the time of your latest visit.

Wij kunnen deze Cookie Policy van tijd tot tijd updaten.

 

Algemeen

Contactgegevens
Intrum Nederland B.V. 
Teleportboulevard 136-142
1043 EJ Amsterdam

Handelsregister : 05025428
AFM vergunning: 12040766
BTW-nummer: NL003224612B01

Postbus 36000 1020 MA Amsterdam (Onze klanten met een betaalachterstand)
Tel:  +31 (0)88 118 9999

Postbus 36161 1020 MD Amsterdam (Opdrachtgevers en relaties)
Tel:  +31 (0)88 222 5233

www.intrum.nl

 

Algemene voorwaarden

Hier vindt u de Algemene Voorwaarden van Intrum Nederland B.V. In verband met de interne herstructurering binnen de Intrum groep, heeft Intrum Nederland B.V. besloten om haar contractuele documentatie te harmoniseren, inclusief de algemene voorwaarden voor haar opdrachtgevers. Wij hebben daarom een nieuwe set algemene voorwaarden opgesteld. De nieuwe algemene voorwaarden vindt u hier. Deze algemene voorwaarden zullen met ingang van 1 februari 2019 de huidige (toepasselijke) algemene voorwaarden vervangen.