Let op: vals sms-bericht 

Wij waarschuwen voor een vals sms-bericht waarin Intrum genoemd wordt. Het bericht is afkomstig van een onbekend telefoonnummer (vb. 5638324383372522). Klik niet op een link in het bericht en verwijder het sms-bericht. Wij hebben melding gemaakt van het valse bericht. 

Minnelijke & gerechtelijke incasso: Wat gebeurt er in een incassoproces?

Als je vergeet om op tijd een rekening te betalen, kan de zaak naar incasso worden gestuurd. Het incassoproces is verdeeld in twee fasen: minnelijke incasso en juridische stappen.

Minnelijke incasso

Wat is minnelijke incasso?

De eerste fase in een incassoproces is wanneer je schuldeiser je schuld overdraagt aan een gespecialiseerd incassobureau zoals Intrum. Het incassokantoor zal proberen om een overeenkomst met je te bereiken zonder juridische maatregelen te treffen, en de meeste gevallen worden op deze manier opgelost.

Originele factuur

De originele factuur is de eerste rekening die je ontvangt. Als de deadline voor het betalen van de eerste rekening verstrijkt, kan de persoon aan wie je geld verschuldigd bent je een herinnering sturen. Veel mensen verwachten een herinnering te ontvangen als ze vergeten te betalen, maar het is eigenlijk geen recht waarop je aanspraak kunt maken. In sommige gevallen zijn het de mensen aan wie je geld verschuldigd bent die de herinnering sturen. In andere gevallen wordt de herinnering verzonden door een incassobureau.

Incassokennisgeving

Als je de vordering niet betaalt, kunnen de incassomedewerkers je een incassokennisgeving sturen. De kennisgeving moet een betalingstermijn van minstens 14 dagen hebben. Als de incassokennisgeving niet wordt betaald voordat de termijn verstrijkt, kan je zaak naar incasso worden gestuurd.

Als je zaak naar incasso wordt gestuurd, krijg je een verzoek om betaling toegestuurd. Je hebt dan 14 dagen de tijd om ofwel de vordering te betalen, of om contact met ons op te nemen als je het niet eens bent met de vordering. Als je niet in staat bent om binnen de termijn te betalen, is het belangrijk dat je contact opneemt met het incassobureau zodat je samen een oplossing kunt vinden. Als ze niets van je horen, kunnen juridische stappen worden ondernomen.

Gerechtelijke incasso?

Wat is gerechtelijke incasso?

Wanneer een incassozak niet vrijwillig is opgelost, kan het incassobureau naar de rechtbank gaan om geld te innen. Je hebt vooraf een kennisgeving ontvangen dat een juridische procedure in jouw zaak zal worden gestart, met een betalingstermijn van 14 dagen.

Een juridisch incassoproces is ernstiger en duurder dan het minnelijke incassoproces. Er zijn verschillende instanties waaraan het incassobureau je zaak kan voorleggen.

Schikkingsklacht

Als je de vordering niet hebt betaald en het incassobureau geen enkele reactie van jou heeft ontvangen, kan het een schikkingsklacht indienen bij de schikkingscommissie, meestal waar je woont. Ze zullen proberen een oplossing te vinden tussen jou en de persoon aan wie je geld verschuldigd bent. Als je het niet eens kunt worden, kan de schikkingscommissie een definitieve uitspraak doen. De schikkingscommissie zal je vragen om te reageren op de schikkingsklacht die aan hen is gestuurd. Als je niet in dialoog bent met de schikkingscommissie, wordt een standaardvonnis gegeven. In geval van een vonnis wordt de verjaringstermijn in de zaak met 10 jaar verlengd.

Verzoek tot beslaglegging

Als de persoon aan wie je geld verschuldigd bent redenen heeft om het geld met geweld te innen, wordt er een verzoek tot beslaglegging naar de deurwaarder gestuurd. De deurwaarder zal dan onderzoeken of je inkomsten of bezittingen hebt die kunnen worden beslagen. De deurwaarder heeft toegang tot verschillende informatie en openbare registers die informatie over jou verstrekken, en kan onder andere ervoor kiezen om je salaris of sociale uitkering in te houden totdat het bedrag is betaald. Na voltooiing wordt de verjaringstermijn in de zaak met 10 jaar verlengd.

Verzoek tot gedwongen verkoop

Als de persoon aan wie je geld verschuldigd bent een pandrecht heeft genomen op iets dat je bezit, en er is geen andere betalingsovereenkomst gesloten, kan er een verzoek tot gedwongen verkoop worden gestuurd. Dit betekent dat het actief waarop beslag is gelegd, kan worden verkocht om het bedrag dat je verschuldigd bent te dekken.