Wij beschermen uw gegevens

We willen dat u zich vertrouwd voelt bij het gebruiken van onze oplossingen en diensten. Hier leest u hoe we omgaan met persoonlijke informatie.

Privacy beleid

Introductie

Wij respecteren de persoonlijke levenssfeer van alle betrokkenen met wie wij contact hebben, zonder dat het iets uitmaakt of wij de persoonsgegevens zelf of in opdracht van een andere partij verwerken. Wij vinden het belangrijk dat iedereen inzicht heeft in de persoonsgegevens die wij van hem of haar verwerken, waarom wij dat doen en wat zijn of haar rechten zijn. Wij raden u dan ook zeker aan om dit privacybeleid goed door te lezen. U vindt hier meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Intrum.

In ons privacybeleid leggen wij uit hoe wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer wij de verwerkingsverantwoordelijke zijn, bijvoorbeeld bij incassowerkzaamheden of als wij een vordering hebben gekocht. Bij bepaalde diensten die wij verlenen treden wij alleen op als verwerker en verwerken wij uw persoonsgegevens alleen volgens de aanwijzingen van onze opdrachtgever. Dit gebeurt bijvoorbeeld als wij de facturering of het debiteurenbeheer uit naam van een opdrachtgever uitvoeren. Voor informatie over de wijze waarop uw persoonsgegevens in verband met deze diensten verwerkt worden, kunt u contact opnemen met uw contractspartij.  

Wij kunnen uw persoonsgegevens in verschillende situaties op verschillende manieren verwerken. Dit verschilt bijvoorbeeld als u onze opdrachtgever, klant, leverancier of sollicitant bent. Wij kunnen ook persoonsgegevens verwerken van bezoekers op onze website of kantoor. Hoe dan ook, wij zullen uw persoonsgegevens nooit in strijd met de geldende privacywet- en regelgeving verkopen, exploiteren of gebruiken.

Intrum is een internationaal bedrijf met een groot aantal vestigingen in diverse landen. Het Intrum-kantoor dat uw persoonsgegevens verwerkt, is verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens (de verwerkingsverantwoordelijke). Op deze website vindt u informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Intrum Nederland.

Indien u klant bent, vindt u hier meer informatie over onze gegevensverwerking.

Indien u sollicitant bent, vindt u hier meer informatie over onze gegevensverwerking.

Indien u een huidige of potentiële opdrachtgever of leverancier bent of anderszins met ons contact heeft waarbij wij toegang tot uw persoonsgegevens verkrijgen, vindt u hier onder meer informatie over onze gegevensverwerking.

Als u een inbreuk op uw persoonsgegevens wilt melden of een verzoek wilt indienen in verband met uw rechten als betrokkene, klik dan op dpo.nl@intrum.com

Privacybeleid (opdrachtgevers, leveranciers, zakenpartners)

Dit beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van u als vertegenwoordiger van één van onze huidige of toekomstige opdrachtgevers, leveranciers of zakenpartners. 

Waarom hebben wij toegang tot uw gegevens en waarom verwerken wij die?

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de overeenkomst die wij met u of met de door u vertegenwoordigde onderneming te kunnen aangaan en uitvoeren. Wij kunnen ook persoonsgegevens verwerken van bezoekers aan onze website(s) of fysieke locaties, afhankelijk van de wijze waarop u met ons in contact wenst te treden. Wellicht heeft u interesse in cursussen of evenementen die wij aanbieden of informatie die wij leveren. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer daar een juridische grondslag voor is. Dit houdt in dat de verwerking noodzakelijk moet zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u of de door u vertegenwoordigde onderneming partij is, of om op uw verzoek vóór het aangaan van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Wij hebben tevens een gerechtvaardigd belang om uw gegevens te verwerken voor het vormen en beheren van klant- en zakelijke relaties, voor marketingdoeleinden en om de veiligheid van de medewerkers en bezittingen van Intrum te waarborgen. In overeenstemming met onze gerechtvaardigde belangen, kunnen we uw gegevens ook gebruiken om u informatie te verstrekken over onze services, prospects, analyses, evenementen, trainingen die waarschijnlijk in uw belang zijn of om de nodige of gewenste taken uit te voeren die worden verwacht door de zakelijke relatie die u vertegenwoordigt. We kunnen uw gegevens ook verwerken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen volgens de anti-witwas wetgeving

Op grond van onze gerechtvaardigde belangen kunnen wij uw gegevens ook gebruiken om informatie aan u te verstrekken over onze diensten, mogelijkheden, analyses, evenementen, trainingen die wellicht voor u van belang zijn, of om benodigde of gewenste taken uit te voeren conform de verwachtingen van de zakenrelatie die u vertegenwoordigt.

Uw gegevens worden veilig bewaard overeenkomstig de wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken jullie van mij en waarom?

Wij registreren de gegevens die noodzakelijk zijn voor het beheer van de contractuele relatie of klantrelatie. Uw naam, functie en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mail, hebben wij nodig om contact met u te kunnen opnemen en voor een veilige, juiste identificatie.

Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld op grond van de anti-witwasregelgeving, hebben wij in sommige gevallen ook uw paspoort of een vergelijkbaar legitimatiebewijs en andere informatie nodig.

Ten behoeve van de veiligheid van onze medewerkers en ter bescherming van uw persoonsgegevens maken wij op diverse locaties gebruik van beveiligingscamera’s en verzoeken wij u vriendelijk om bij binnenkomst uw naam en telefoonnummer op te geven. De opnames worden na korte tijd verwijderd, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om deze langer te bewaren.

Wij zijn wettelijk verplicht om de bevoegde instanties inzage in uw persoonsgegevens te verstrekken tijdens inspecties en ook om fraude, witwassen en andere strafbare feiten te voorkomen, te signaleren en te bewijzen.

Afhankelijk van de aard van de opdracht en het betreffende land kunnen wij een screeningbureau inschakelen om te bepalen of er sprake is van omstandigheden op grond waarvan u of de door u vertegenwoordigde onderneming van de opdracht moet worden uitgesloten.

Tenzij wij anders met u zijn overeengekomen of dit noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering, registreren wij geen bijzondere categorieën persoonsgegevens (vaak ook wel genoemd ‘gevoelige persoonsgegevens’: gegevens die informatie verschaffen over ras, etnische afkomst, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging, lidmaatschap van een vakbond of gegevens over gezondheid en seksueel gedrag).

Wisselen jullie mijn persoonsgegevens uit met anderen?

Wij kunnen uw persoonsgegevens uitwisselen met door ons ingeschakelde derden die onze dienstverlening ondersteunen en/of een deel daarvan uitvoeren, zoals print- en maildiensten en juristen. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens uitwisselen met overheidsinstanties en met onze opdrachtgevers wanneer u een leverancier vertegenwoordigt die onderdeel vormt van onze dienstverlening aan die opdrachtgevers.

Onze medewerkers hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Die toegang wordt echter alleen verleend indien dit noodzakelijk is voor de beschreven doeleinden en alleen wanneer de medewerker gebonden is aan een geheimhoudingsplicht.

Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven naar een ander land?

Omdat wij onderdeel zijn van de Intrum-groep kunnen wij uw gegevens doorgeven naar een ander land. In dat geval zorgen wij ervoor dat er passende waarborgen worden geboden overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU. Over het algemeen worden uw persoonsgegevens niet doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Ook schakelen wij derden in voor de opslag van uw gegevens. Zij kunnen toegang tot uw gegevens hebben en ook buiten de EER zijn gevestigd, waaronder mede begrepen de Verenigde Staten. Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan landen buiten de EER wanneer wij de veiligheid en bescherming daarvan kunnen garanderen. Dit betekent dat wij ervoor zorgen dat de ontvanger ten behoeve van een rechtmatige doorgifte de Europese standaardcontractbepalingen hanteert of dat het betreffende land een passend niveau van gegevensbescherming biedt in de zin van de AVG. Tot slot kunnen wij gegevens doorgeven aan andere instanties dan de hiervoor vermelde organisaties ten behoeve van fraudepreventie of wanneer wij dit wettelijk verplicht zijn.

Hoe lang bewaren jullie mijn persoonsgegevens?

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor het rechtmatige doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen en zo lang wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de bewaring van uw gegevens, bijvoorbeeld totdat onze overeenkomst is beëindigd en/of de verjaringstermijn is verstreken, zodat wij verweer kunnen voeren tegen eventuele vorderingen. Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens enige tijd te bewaren ter voorkoming/ signalering van fraude, signalering van witwasactiviteiten en het vergaren van bewijs ter zake, alsmede ten behoeve van financiële audits.

Wanneer de back-up conform ons back-up beleid verwijderd wordt, worden uw gegevens volledig door ons verwijderd.

Krijg ik te maken met geautomatiseerde besluitvorming?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet ten behoeve van een geautomatiseerde besluitvorming.

Welke rechten heb ik?

Het is belangrijk dat u begrijpt dat het uw persoonsgegevens zijn die wij verwerken en dat wij graag willen dat u zich daar geen zorgen over hoeft te maken. Wij wijzen u graag op de rechten die u kunt uitoefenen ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw rechten

Wat houdt dit in?

Recht van inzage

U kunt informatie opvragen over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, zoals:

 • Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • Welke categorieën persoonsgegevens wij verwerken;
 • Met wie wij uw persoonsgegevens uitwisselen;
 • Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren en op basis van welke criteria deze bewaartermijn tot stand komt;
 • Welke rechten u heeft;
 • Waar wij uw persoonsgegevens vandaan hebben (als wij die niet van u hebben ontvangen);
 • Of er bij de verwerking sprake is van geautomatiseerde besluitvorming (ook wel profilering genoemd);
 • Hoe wij de bescherming van uw persoonsgegevens garanderen op het moment dat de gegevens zijn doorgegeven aan een land buiten de EER.

Deze informatie vindt u allemaal in dit privacybeleid.

U kunt ook een kopie opvragen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Voor extra kopieën brengen wij echter kosten in rekening.

Recht op rectificatie

Het is van belang dat wij over de juiste gegevens van u beschikken. U wordt dan ook dringend verzocht om wijzigingen in uw persoonsgegevens aan ons door te geven, bijvoorbeeld een naamsverandering of wanneer u verhuisd bent.

Recht op verwijdering

Wanneer wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken. bijvoorbeeld indien we uw persoonsgegevens langer bewaren dan noodzakelijk is of zonder reden, kunt u ons vragen om verwijdering van deze gegevens

Recht op beperking van de verwerking

Vanaf het moment dat u ons gevraagd heeft om uw persoonsgegevens aan te passen of tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt, heeft u recht op beperking van de verwerking totdat wij de zaak hebben onderzocht of bevestigd hebben dat uw gegevens juist zijn (of conform uw aanwijzing zijn aangepast). Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens (met uitzondering van de opslag daarvan) alleen mogen verwerken met uw toestemming of in verband met een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een ander of om gewichtige redenen van algemeen belang.

U kunt ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer die verwerking onrechtmatig is maar u niet wilt dat wij uw gegevens wissen.

Recht van bezwaar

Indien u vindt dat wij niet het recht hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u tegen de verwerking bezwaar maken. In dat geval mogen wij alleen met de verwerking doorgaan wanneer wij dwingende gerechtvaardigde gronden kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. Wij mogen uw persoonsgegevens echter altijd verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering. U heeft tevens te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing activiteiten.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U kunt ons vragen om de persoonsgegevens die u ter verwerking aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare, leesbare vorm terug te ontvangen, wanneer die verwerking op toestemming of op een overeenkomst berust. U heeft ook het recht om te verlangen dat deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden overgedragen.

Intrekken van toestemming

Intrum baseert haar gegevensverwerking niet op toestemming. Aangezien bepaalde verwerkingen echter op toestemming dienen te berusten, heeft u het recht om deze toestemming in te trekken en zullen wij de verwerkingen die op deze juridische grondslag zijn gebaseerd, stopzetten. 

Wij stellen derden met wie wij uw persoonsgegevens hebben uitgewisseld van uw verzoek(en) op de hoogte.

Hoe kan ik deze rechten uitoefenen en hoe kan ik een klacht indienen over het gebruik van mijn gegevens?

Indien u een klacht wilt indienen over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, ook in verband met de hiervoor opgesomde rechten, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensverwerking (Data Protection Officer). Wij zullen uw klacht dan onderzoeken.

Uw klacht of verzoek kunt u indienen bij : dpo.nl@intrum.com

Bent u niet tevreden met onze reactie of vindt u dat wij uw gegevens op onaanvaardbare of onrechtmatige wijze verwerken, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor informatie over de Autoriteit Persoonsgegevens en de te volgen klachtenprocedure: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Mocht u verdere vragen hebben over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, neemt u dan contact met ons op via: dpo.nl@intrum.com.

 

Rechten van betrokkene

Als u een aanvraag wenst in te dienen met betrekking tot eender welke van uw privacy-rechten, dan kunt u hier via elektronische weg een aanvraag indienen d.m.v. van uw login-gegevens.

 

Gegevenslek

Wanneer een inbreuk op de persoonlijke gegevens naar verwachting een groot risico oplevert voor de rechten en vrijheden van personen, zijn we verplicht ook de betrokkene (wiens gegevens het betreft) zonder onnodige vertraging hierover te informeren. Om ons te helpen deze belangrijke verplichtingen na te leven, verzoeken wij u ons via deze formulier op de hoogte te stellen van mogelijke inbreuken op uw gegevens.

 

Intrum Nederland B.V., gebruikt cookies op deze website (www.intrum.nl).
Vind het beleid hier

Tevredenheidsonderzoek

De gegevensbeheerder van Intrum haar tevredenheidsonderzoeken is Intrum Nederland B.V. Als gegevensbeheerder zijn wij verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die we verwerken in verband met onze privacyverklaring.

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen met betrekking tot de privacyverklaring. Als u vragen heeft over de privacyverklaring, inclusief verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan contact op met de DPO via de onderstaande gegevens.

Intrum Nederland B.V.
t.a.v. DPO
Teleportboulevard 136-142
1043 EJ Amsterdam
dpo.nl@intrum.com

Persoonlijke informatie die Intrum verzamelt en gebruikt

Intrum gebruikt en verzamelt persoonlijke informatie van u als u ervoor kiest om deel te nemen aan deze enquête. Intrum zal de volgende persoonlijke informatie over u gebruiken:

 • Naam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (alleen voor opvolging)
 • Taal

Intrum verzamelt de volgende persoonsgegevens van u:

 • Uw antwoorden op de enquêtevragen
 • Uw IP-adres
 • De datum en tijd waarop u de enquête heeft ingevuld of het formulier hebt verzonden

Intrum kan met betrekking tot de enquête de volgende informatie uit andere bronnen verzamelen en gebruiken:

 • Diensten die worden gebruikt door het bedrijf dat u vertegenwoordigt
 • Uw rol en relatie met Intrum
 • Bedrijfsinformatie
 • Uw gebruik van de diensten van Intrum

Waarom Intrum persoonlijke informatie over u verzamelt

We gebruiken de middels de enquête verzamelde persoonlijke informatie samen met andere informatie die we over u en het bedrijf dat u vertegenwoordigt hebben voor de volgende doeleinden:

 • Uw mening en feedback (tevredenheid) ontvangen over de service of een specifieke dienst geleverd door Intrum,
 • uw mening en feedback opvolgen om onze klantrelatie te verbeteren,
 • administratie van de enquête, bijvoorbeeld het verifiëren van uw identiteit en het sturen van herinneringen,
 • onze enquêtes aanpassen of verbeteren,
 • verkoop-, markt- of andere statistische en onderzoeksdoeleinden

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met accountmanagers om de klantrelatie te verbeteren.

We kunnen serviceproviders gebruiken om ons te helpen bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens. Bij het gebruik van een verwerker zal Intrum een ​​verwerkersovereenkomst aangaan om uw privacyrechten te waarborgen.

We kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven om te voldoen aan de wet of om te reageren op juridische procedures of wettige verzoeken, inclusief van wetshandhavings- en overheidsinstanties.

Informatie die Intrum heeft verzameld of anderszins geanonimiseerd mag zonder beperkingen worden gedeeld met derden, behalve voor zover anders vermeld in de enquête.

De verwerking van uw persoonlijke informatie is gebaseerd op een legitiem belang / artikel 6.1 (f) AVG, aangezien Intrum een ​​legitiem belang heeft om haar diensten te verbeteren door klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren en de klantrelatie te verbeteren. Intrum beoordeelt dat de verwerkte gegevens noodzakelijk zijn voor dit belang en dat ons belang zwaarder weegt dan het belang van de respondent om zijn of haar persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken.

We zullen de informatie die in de enquête is verzameld, verwijderen of anonimiseren wanneer deze niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld, bijv. wanneer u niet langer optreedt als vertegenwoordiger in de relatie tussen uw bedrijf en Intrum.

Uw rechten en klachten

U bent altijd vrij om u af te melden voor verdere enquêtes door u af te melden. Gebruik de link in de e-mail met de uitnodiging voor de enquête om u af te melden.

U mag ook:

 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden vermeld in deze privacyverklaring
 • een kopie vragen van de informatie die we over u hebben
 • alle informatie corrigeren waarvan u denkt dat deze onjuist is
 • ons vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken
 • ons vragen om uw persoonlijke gegevens te wissen

Navigeer naar lokale websites met privacydetails, bijvoorbeeld Wij beschermen uw gegevens om uw rechten te gebruiken en hoe u een klacht kunt indienen als u zich zorgen maakt over hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken.

Algemeen

Contactgegevens
Intrum Nederland B.V. 
Teleportboulevard 136-142
1043 EJ Amsterdam

Handelsregister : 05025428
AFM vergunning: 12040766
BTW-nummer: NL003224612B01

Postbus 36000 1020 MA Amsterdam (Onze klanten met een betaalachterstand)
Tel:  +31 (0)88 118 9999

Postbus 36161 1020 MD Amsterdam (Opdrachtgevers en relaties)
Tel:  +31 (0)88 222 5233

www.intrum.nl

 

Algemene voorwaarden

Hier vindt u de Algemene Voorwaarden van Intrum Nederland B.V. In verband met de interne herstructurering binnen de Intrum groep, heeft Intrum Nederland B.V. besloten om haar contractuele documentatie te harmoniseren, inclusief de algemene voorwaarden voor haar opdrachtgevers. Wij hebben daarom een nieuwe set algemene voorwaarden opgesteld. De nieuwe algemene voorwaarden vindt u hier. Deze algemene voorwaarden zullen met ingang van 1 februari 2019 de huidige (toepasselijke) algemene voorwaarden vervangen.

Terms & conditions

Information on this website is provided "as is" without warranty or term of any kind, either express or implied, including, but not limited to, any implied warranties or terms of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. All such implied terms and warranties are hereby excluded.

By accessing this web site you agree that Intrum will not be liable for any direct, indirect or consequential loss arising from the use of the information and material contained in this web site, or any other hyperlinked website, including, without limitation, any lost profits, business interruption, loss of programs or other, even if we are expressly advised of the possibility of such damages.

Other sites that may be listed or linked in this web site are not under the control of Intrum.  Accordingly, Intrum can make no representation concerning the content of these sites to you, nor can the fact that Intrum has given you this listing serve as an endorsement by Intrum of any of these sites. Intrum is providing links to these as a convenience to you.

Permission is granted to download and print materials from this web site for the purpose of viewing, reading, and retaining for reference. Any other copying, distribution, or modification of materials on this site, whether in electronic or hard copy form, without the express prior written permission from Intrum, is strictly prohibited.

There are inherent dangers in the use of any software found on the Internet, and Intrum cautions you to make sure that you completely understand the risk before retrieving any software on the Internet.

The above exclusions and limitations apply only to the extent permitted by law.

Copyright © 2001-2024 Intrum AB All rights reserved. The copyright in the material contained in this web site belongs to Intrum AB, subsidiaries or its licensors.

Certain statements in the issued press releases are forward-looking statements. Statements that are not historical facts are forward-looking statements. In addition, words such as "expects," "anticipates," "believes," "plans," "guidance" and similar expressions are intended to identify forward-looking statements. All such forward-looking statements are based on Intrum's reasonable expectations at the time that they are made. However, forward-looking statements are not guarantees of future performance as they involve risks, uncertainties and assumptions that may prove to be incorrect and that may cause Intrum's actual results and experience to differ materially from the anticipated results or other expectations expressed in such forward-looking statements.

The risks, uncertainties and assumptions that may affect Intrum's performance include: the possibility that economic or other conditions might lead to a reduction in the demand for Intrum products and services worldwide. Intrum's ability to successfully implement its plan for growth, including the ability to achieve its financial flexibility objectives on terms and conditions contemplated by Intrum; changes in the CMS industry and markets, including changes in clients preferences for services/products; competitive pressures causing price reductions and/or loss of market share; risks associated with investments and operations in foreign countries, including foreign economic conditions, exchange rate fluctuations, regulatory environment, and cultural factors; Intrum's ability to successfully integrate recent and future acquisitions, alliances and investments; Intrum's ability to protect its proprietary information and technology; the potential loss of key business assets, including data center capacity, or interruption of telecommunication links or power sources; changes in the legislative, accounting, regulatory and commercial environments affecting Intrum's ability to collect, manage, aggregate and use data; Intrum's ability to attract and retain key employees; and the competitive implications that the conversion to the euro may have on Intrum's pricing and marketing strategies.

Intrum undertakes no obligations to update any forward-looking statements to reflect future events or circumstances.

Personally identifiable information We will not collect your personally identifiable information without your knowledge and a sufficient legal ground, nor will we sell or rent any such data. In order to provide you with a specific product, service, or information or to process a transaction, we may request your personally identifiable information. This information may for example include your name, title, shipping address, billing address, e-mail address, telephone numbers, and/or telefax numbers. Personally identifiable information is only collected when necessary to provide a product, service, or information, process a transaction, or if you submit it to us for other purposes, for instance if applying for employment. To read more about how we process your personal data, please read our privacy policy.