Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki)

Op 1 maart 2024 staat de invoering van de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) gepland. Ruim een jaar nadat het voorstel goedgekeurd werd door de 1e kamer. De Wki is in het leven geroepen om invulling te geven aan de wens om regels te stellen aan de kwaliteit van incassodienstverlening en om het stapelen van incassokosten te voorkomen door de cumulatieregeling voor buitengerechtelijke incassokosten te wijzigen. Maar wat betekent dit nu concreet? Wij zetten de vijf belangrijkste onderwerpen uit de Wki voor u op een rij.

Incassowerkzaamheden

De Wki heeft betrekking op het beroepsmatig/bedrijfsmatig verrichten of aanbieden van private, buitengerechtelijke incassowerkzaamheden voor een derde of na overdracht van een vordering ten aanzien van natuurlijke personen die woonachtig zijn in Nederland. Dat wil zeggen dat alle organisaties die zich bezighouden met het innen van openstaande vorderingen of het van openstaande vorderingen op een natuurlijke persoon overnemen in opdracht van een primaire schuldeiser, te maken krijgen met de gevolgen van deze wet. En daardoor de primaire schuldeiser indirect ook.

Register voor incassodienstverleners

Een belangrijke verandering is dat incassodienstverleners zich dienen in te schrijven in een daarvoor op te richten register dat wordt bijgehouden door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Zonder registratie, of met een geschorste registratie, is het verboden om incassowerkzaamheden te verrichten of aan te bieden. Gerechtsdeurwaarders en advocaten die incassowerkzaamheden uitvoeren zijn gekweten van deze maatregel.

Kwijtschelding schulden

Als de registratie van het incassokantoor niet juist is of geschorst, dan hoeft de schuld niet voldaan te worden en hoeven zelfs de incassokosten niet betaald te worden. Dat geldt ook als de werkzaamheden ten aanzien van dezelfde vordering daarna worden overgenomen door een volgende aanbieder of verrichter van incassowerkzaamheden.

Kwaliteitseisen

Een incasso-organisatie dient volgens de nieuwe wet aan minimaal de volgende kwaliteitseisen te voldoen:

  • Personeel (incassomedewerkers en leidinggevenden) moet altijd vakbekwaam zijn;
  • Inzicht geven in de opbouw van de vordering en de specificatie daarvan;
  • Correcte omgang met zowel de schuldenaren als de schuldeisers;
  • Deugdelijke inrichting van de werkzaamheden en de administratie daarvan; en
  • Beschikken over een klachtenregeling en aangesloten zijn bij een geschillenregeling.

Incassokosten

Met betrekking tot opeenstapeling van incassokosten is toegevoegd dat als er meerdere openstaande vorderingen voor dezelfde overeenkomst bestaan, er maar één keer incassokosten in rekening gebracht mogen worden met een minimum van €40 (WIK-kosten).

Als incassodienstverlener nemen wij onze verantwoordelijkheid als het gaat om sociaal en menselijk incasseren. Dat zit diep  verankerd in onze processen en daar zullen we ook na de Wki mee verder gaan.